2019-07-22

Studia podyplomowe

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk wznawia nabór słuchaczy na Studium Podyplomowe (z możliwością uzyskania doktoratu) na rok akademicki 2019/2020.

 

§ 1

Rekrutacja

1.Organizatorzy Studium Podyplomowe prowadzone jest wspólnie przez Instytut Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas wyłącznie w trybie zaocznym.

2.Warunki przyjęcia:

a) Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia (tj. legitymujący się tytułem zawodowym magistra potwierdzonym odpowiednim dyplomem).

b) Przyjęcie cudzoziemców na studia podyplomowe regulowane jest odpowiednimi przepisami dotyczącymi podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń

c) Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

d) Przedmiotem rozmowy jest tematyka, którą słuchacz chce pogłębić i w ramach której chce prowadzić własne poszukiwania badawcze. 3.Terminy rozmów kwalifikacyjnych: Wyznaczane są w trybie indywidualnym, począwszy od 15 maja 2019 r.

4.Dokumenty wymagane przed rozmową kwalifikacyjną:

a) list motywacyjny,

b) krótki życiorys naukowy (CV),

c) dowód wniesienia opłaty za rozmowę.

5.Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej na piśmie do 30 września 2019 roku należy złożyć następujące dokumenty:

a) podpisany wydruk ankiety personalnej

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ISP PAN kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

c) 1 fotografię,

d) inne dokumenty uznane przez słuchacza za istotne dla procesu dydaktycznego (np. świadectwa ukończenia innych studiów podyplomowych, certyfikaty językowe itp.).

e) dowód wniesienia opłaty za naukę (czesnego) na konto: Instytut Studiów Politycznych PAN, Bank Gospodarstwa Krajowego, nr konta: 74 1130 1017 0020 1467 7320 0005

 

§ 2

Opłaty

◾ opłata za rozmowę kwalifikacyjną – 100 zł

◾opłata za studia podyplomowe (prowadzonych wyłącznie w trybie zaocznym): 2.200 zł za semestr.

◾opłata za uczestniczenie w seminarium doktorskim lub korzystanie z opieki naukowej i konsultacjach dla Słuchaczy zamierzających pisać pracę doktorską – 1.000 zł za semestr.

◾opłata za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 9.960,72 zł (uwaga: opłata może ulec zmianie w przypadku publikacji nowych ogólnych regulacji dla szkolnictwa wyższego w zakresie honorariów dla promotora i recenzentów).

◾opłata za wznowienie przerwanych studiów – 150 zł. § 3 Warunki studiowania

◾Warunki studiowania określają: Umowa: Instytut Studiów Politycznych PAN-Słuchacz Studium Podyplomowego ISP PAN i Collegium Civitas (dalej: Umowy ISP PAN-Słuchacz) oraz regulamin studiów podyplomowych „Nauki Społeczne”.

 

Kontakt e-mail:

◾Magdalena Machnicka( m.machnicka@isppan.waw.pl)

Załączniki

  Regulamin Studiów ...ch - 2019.pdf 515,09 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się