2019-07-22

Regulaminy

* Warunkiem uzyskania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów jest otwarcie przewodu doktorskiego, wszczęcie postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

 

* W takich przypadkach mają nadal zastosowanie: ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016, poz. 1586), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3 października 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenie czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2014, poz. 1383) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. 2011, poz. 196).

 

* Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania w sprawie nadania tytułu profesora powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2021 roku, w przeciwnym przypadku ulegają zamknięciu z mocy prawa. * W okresie przejściowy, to jest pomiędzy 1 maja 2019 roku a 30 września 2019 roku, nie będą otwierane przewody doktorskie, wszczynane postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora.

 

* Od 1 października 2019 roku przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora będą prowadzone na podstawie przepisów: ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669) – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001669

Załączniki

  Regulamin postępow...a doktora.pdf 525,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin postępow...itowanego.pdf 482,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Finansowanie koszto...profesora.pdf 869,57 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się